Voor EW Facility Services is de bescherming van jouw persoonsgegevens erg belangrijk. In deze Privacy disclaimer willen we duidelijke informatie geven over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Je mag van ons verwachten dat:

  1. Je zelf de baas bent over jouw gegevens.
  2. Wij zorgvuldig met jouw gegevens omgaan.
  3. Jouw gegevens veilig zijn en wij ons aan de wet houden.
  4. Wij jou informeren over gebruik van jouw gegevens en je de mogelijkheid bieden jouw gegevens en privacy-keuzes in te zien en aan te passen.
  5. Jouw persoonsgegevens niet verstrekt worden aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van onze dienstverlening of gekoppeld is aan een wettelijke verplichting.

Informatie die we verzamelen

We verzamelen verschillende persoonsgegevens, zoals: Naam, adres en woonplaats. Deze gegevens gebruiken we om jou zo goed mogelijk te kunnen helpen bij jouw zoektocht naar werk en/of een andere baan.

Welke gegevens verwerken wij van jou?

Als je onze website bezoekt dan verwerken wij de volgende gegevens van je:

  • Je IP-adres, het type en de taal van je browser, de tijd van je bezoek en het webadres van waaruit je onze website bereikte, de pagina’s die je daarop bekijkt, de koppelingen (links) waarop je klikt en de andere acties die je onderneemt. Hiervoor gebruiken we cookies. Meer informatie over onze cookies en de keuzes die je hierin kunt maken, vind je hieronder;
  • Zodra je solliciteert op een vacature vragen wij je om aanvullende persoonlijke informatie, zoals je e-mailadres, naam, thuis- of werkadres of een telefoonnummer. Daarnaast vragen we soms profielgegevens of demografische gegevens, zoals je postcode, geboortedatum, geslacht, voorkeuren, interesses en favorieten.

Cookies

EW Facility Serves website maakt gebruik van cookies. Voordat een cookie wordt geplaatst vertellen wij jou op onze website over de soorten cookies die wij gebruiken en de keuzes die je over de cookies kunt maken.

Gebruik van jouw gegevens

Om persoonsgegevens te mogen verwerken moeten we ons kunnen beroepen op een rechtsgrond.

We beroepen ons op de volgende rechtsgronden:

  • Noodzakelijk voor uitvoering van ons werk –je arbeidsovereenkomst en loonbelastingverklaring moeten we 7 jaar bewaren nadat je uit dienst bent getreden.
  • Gerechtvaardigd belang – deze zijn: het verbeteren van de diensten; informeren over het gebruik van de dienst; trendanalyse; het voorkomen van fraude; marketing en verkoop
  • Toestemming – zoals bijvoorbeeld het digitaal mailen van je loonstrook. Wij delen alleen persoonsgegevens met andere als dit noodzakelijk is om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld als de belastingdienst of het UWV om bepaalde gegevens vraagt.

Bewaren van jouw gegevens

EW Facility Services bewaart jouw sollicitatiegegevens niet langer dan wettelijk toegestaan en noodzakelijk. EW Facility Services bewaart alle binnengekomen reacties en cv’s digitaal voor eventuele toekomstige vacatures tot maximaal 12 maanden. Voorafgaand aan deze 12e maand ontvang je een aankondiging van uitschrijving. Er is alleen actie vereist, indien je ingeschreven wilt blijven staan. Het is te allen tijde mogelijk je af te melden voor de nieuwsbrief via werken@ew.nl.

Na afloop van de bewaartermijn worden jouw persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd. Anonimiseren betekent dat jouw persoonsgegevens worden ontdaan van alle mogelijke identificerende kenmerken. Wat overblijft zijn statistische gegevens die op geen enkele manier aan jou te koppelen zijn.

Jouw recht (inzage, correctie en verzet)

Je hebt het recht op inzage in jouw persoonsgegevens. Dat betekent dat je kunt opvragen welke persoonsgegevens we van je hebben en waarvoor we die gegevens gebruiken. Je kan deze informatie opvragen via privacy@ew.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jouw gedaan is, vragen wij je een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens te laten wijzigen als deze niet kloppen. Je kan hiervoor via privacy@ew.nl met ons contact opnemen. Je ontvangt dan binnen 10 werkdagen een antwoord van ons.

Je kan op elk gewenst moment alsnog besluiten dat wij jouw gegevens niet meer mogen gebruiken voor uitingen die niet noodzakelijk zijn voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

Persoonsgegevens beschermen

EW Facility Services neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via privacy@ew.nl.

Contact met ons opnemen

Je kunt met ons contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

EW Facility Services
Sweerts de Landasstraat 27
6814 DA Arnhem
e-mail: privacy@ew.nl
Telefoon: 026-445 24 00

Wijzigingen

EW Facility Services behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Deze versie is vastgesteld op 24 mei 2018.