EW Facility Services hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy statement willen we heldere en duidelijke informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

U mag van ons verwachten dat:

 1. Uw gegevens veilig zijn en wij ons aan de wet houden.
 2. U zelf de baas bent over uw gegevens.
 3. Wij zorgvuldig met uw gegevens omgaan.
 4. Wij u informeren over gebruik van uw gegevens en u de mogelijkheid bieden uw gegevens en privacy-keuzes in te zien en aan te passen.

Uw persoonsgegevens niet verstrekt worden aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Informatie die we verzamelen

We verzamelen diverse soorten informatie in verband met onze diensten, waaronder:

 • Informatie die u rechtstreeks aan ons verstrekt;
 • Informatie die we verzamelen over uw gebruik van onze diensten;
 • Informatie over uw gedrag op onze website om daarmee onze website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

De informatie die we verzamelen, gebruiken wij onder andere om de diensten te leveren waar u om vraagt.

Welke gegevens verwerken wij van u?

Als u onze website bezoekt dan verwerken wij de volgende gegevens van u:

 • Uw IP-adres, het type en de taal van uw browser, de tijd van uw bezoek en het webadres van waaruit u onze website bereikte, de pagina’s die u daarop bekijkt, de koppelingen (links) waarop u klikt en de andere acties die u onderneemt. Hiervoor gebruiken we cookies. Meer informatie over onze cookies, vind u hieronder;
 • Op sommige pagina’s van onze website vragen wij u om aanvullende persoonlijke informatie, zoals uw e-mailadres, naam, adres of een telefoonnummer. Daarnaast vragen we soms profielgegevens of demografische gegevens, zoals uw postcode, leeftijd, geslacht, interesses en favorieten.

Cookies

De EW Facility Services-website maakt gebruik van cookies. Voordat een cookie wordt geplaatst vertellen wij u op onze website over de soorten cookies die wij gebruiken en de keuzes die u over de cookies kunt maken.

Gebruik van uw gegevens

Om persoonsgegevens te mogen verwerken moeten we ons kunnen beroepen op een rechtsgrond.

We beroepen ons op de volgende rechtsgronden:

 • Noodzakelijk voor uitvoering van de overeenkomst.
 • Uitvoering van een wettelijke verplichting – zoals het bewaren van facturen voor een periode van 7 jaar voor de belastingdienst.
 • Gerechtvaardigd belang – deze zijn: het verbeteren van de diensten; informeren over het gebruik van de dienst; trendanalyse; het voorkomen van fraude; marketing en verkoop.
 • Toestemming – om u bijvoorbeeld een nieuwsbrief en/of uitnodiging voor een event toe te sturen op basis van de gegevens die EW Facility Services van u heeft.

Gerechtvaardigd belang toelichting marketing en verkoop:
Wij gebruiken uw gegevens om u via e-mail, sms of telefoon informatie toe te zenden over onze diensten, innovaties of events. Dit doen wij alleen als u ons hiervoor toestemming heeft gegeven en/of bij het accepteren van cookies.

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. EW Facility Services blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaren van uw gegevens

EW Facility Services bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij uw gegevens gebruiken.

Na afloop van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd. Anonimiseren betekent dat uw persoonsgegevens worden ontdaan van alle mogelijke identificerende kenmerken. Wat overblijft zijn statistische gegevens die op geen enkele manier aan u te koppelen zijn.

Uw recht (inzage, correctie en verzet)

U heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens. Dat betekent dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens we van u hebben en waarvoor we die gegevens gebruiken. U kunt deze informatie opvragen via privacy@ew.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten wijzigen als deze niet kloppen u kunt hiervoor via privacy@ew.nl met ons contact opnemen. U ontvangt dan binnen 10 werkdagen een antwoord van ons.

U kunt op elk gewenst moment alsnog besluiten dat wij uw gegevens niet meer mogen gebruiken voor uitingen die niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst of voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Elke e-mailing bevat namelijk de mogelijkheid om u uit te schrijven.

U heeft de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Persoonsgegevens beschermen

EW Facility Services neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via privacy@ew.nl.

Contact met ons opnemen

U kunt met ons contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

EW Facility Services
Sweerts de Landasstraat 27
6814 DA Arnhem
e-mail: mailto:privacy@ew.nl
Telefoon: 026-445 24 00

Wijzigingen

EW Facility Services behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Deze versie is vastgesteld op 24 mei 2018.